LYDIGSHAeLLA-LOGO-2.jpg
Hem Kommande seminarium Specialarrangemang Om Oss Kontakta Oss Länkar Genomförda

Förhör i Bevisrätten
1 - 4 sep 2011 i Budapest


SCHEMA

Dag 1

1.    Introduktion

 

Presentation av kursens innehåll och målsättning. Genomgång av vissa praktiska frågor rörande olika arrangemang.

 

2.    Bevisprövning

 

En allmän orientering kring teoretiska och praktiska frågor rörande bevisprövning med särskild inriktning på värdering av muntlig bevisning.

 

3.    Utsageanalys

 

Med utgångspunkt i begreppen trovärdig och tillförlitlig redovisas ett antal omständigheter och förhållanden som forskningen inom utsageanalys framhåller som centrala för bedömningen av muntliga utsagor.

 

4.    Försvaret och försvarets strategi

 

I denna del presenteras olika strategier som kan utarbetas under förberedelserna med utgångspunkt i försvarets teori om målet.

Dag 2

5.    Förhörets rättsliga reglering

 

Genomgång av den rättsliga reglering som anger formerna för förhöret. Här behandlas även frågan om tillåtligheten av att åberopa skriftliga utsagor i stället för muntlig bevisning.

 

6.    Förhörsteknik

 

Utifrån skilda indelningsgrunder diskuteras frågor av betydelse för hur ett förhör skall genomföras. Särskilt betonas förhållanden av betydelse för huvudförhöret, konstruktivt motförhör, destruktivt motförhör och återförhör, men även olika tekniker utifrån olika vittnestyper m.m. gås igenom.

Dag 3

7.    Ord mot ord-mål

 

Hanteringen av s.k. ord mot ord-mål har under en längre tid diskuterats inom och utom rättsväsendet. Problemen kring dessa mål återspeglar sig i bl.a. en lång rad avgöranden från Högsta domstolen och i doktrin och olika utredningar, t.ex. Justitiekanslerns rättsprojekt

 

8.    Identifikationsbevisning

 

Utpekanden och andra former av identifikation utgör en bevisning av central betydelse för många brottmål. Till belysning av de svårigheter som finns vid värdering av sådan bevisning genomgås praxis och andra dokument av betydelse, däribland Rikspolisstyrelsens rapport.

Dag 4

9.    Sakkunnigförhöret

 

Förhöret med sakkunniga är särpräglade av bl.a. den anledningen att sakkunniga inte (enbart) uttalar sig om sina iakttagelser, utan i större utsträckning om olika slutsatser, och att de besitter ett kunskapsövertag gentemot advokaten. Olika sätt att förhålla sig till dessa särdrag redovisas här.

 

10. Förhör under förundersökning

 

Även om advokaten saknar en aktiv roll under polisförhören är det av vikt att advokaten känner till de föreskrifter som reglerar dessa förhör. Särskilt berörs frågan om gränserna mellan polisförhör och bevisprovokation och eventuella rättsverkningar i ljuset av nytillkommen rättspraxis.

 

11. Förhör i hovrätten

 

En genomgång av reglerna kring institutet tilläggsförhör och en diskussion rörande vilka strategiska överväganden som aktualiseras efter införandet av EMR.

 

12. Avslutning


© Lydigshälla - Rådhusesplanaden 5A - 903 28 Umeå, Sverige (Sweden) - tel: +46 (0)90 18 44 44 - fax: +46 (0)90 18 44 49 - email: lydigshalla@lydigshalla.se